УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) предстои да утвърди условията за кандидатстване и изпълнение по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МПС“.

Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Минималният и максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по всеки индивидуален проект е, както следва:

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект –  3 000 лв.

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект – 10 000 лв.

Безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по процедурата, може да бъде в максимален размер до 10% от „нетните приходи за продажби“ за 2019 г.

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 3 (три) месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

В рамките на процедурата кандидатите могат да подадат само едно проектно предложение.

Поради високия обществен интерес, преди утвърждаване на пакета с документи за кандидатстване и официалното обявяване на процедурата, предлагаме на Вашето внимание пакета с документи, за да може предварително да се запознаете с изискванията по процедурата.

Пакетът с документи за предварително запознаване, може да намерите ТУК.

Проектните предложения ще могат да се подават през информационната система ИСУН 2020 след официалното публикуване на утвърдения пакет документи и обявяването на процедурата в максимално кратки срокове.

Въпроси, свързани с основните параметри и допустимостта по процедурата могат да бъдат задавани по електронна поща:  priemna@mi.government.bg.

При технически въпроси и затруднения, свързани с функционирането на ИСУН 2020, можете да се обръщате към звеното за помощ на потребителите на системата, функциониращо в рамките на дирекция „Централно координационно звено“ към администрацията на Министерския съвет, на електронна поща:  support2020@government.bg или през формата за обратна връзка на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Feedback/Index.

В помощ на желаещите да кандидатстват са и служителите от Община Ивайловград, отдел „Проекти“, тел.03661/6090, от които също можете да получите пакета с документи за предварително запознаване.