Указания за специфични изисквания към облика на сградите, допринасящи за общия архитектурен облик на град Ивайловград и община Ивайловград, във връзка с изпълнение на Процедура BG-RRP-4.024 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд-ЕТАП II по националния план за възстановяване и устойчивост –

Указания