ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 У В Е Д О М Я В А: 

засегнатото население, че Община Ивайловград, ЕИК 000235870, с адрес: България, гр. Ивайловград, ул. „България ” № 49, Община Ивайловград, Диана Овчарова-кмет има следното инвестиционно предложение: Промяна начина на трайно ползване на ПИ имот №000227 от „пасище” на „полски път” в землището на с. Гугутка, ЕКАТТЕ 18045, общ. Ивайловград”

Повече може да прочетете ТУК и ТУК .