ДО

ГЕОРГИ ВАНГЕЛОВ КАРАМФИЛОВ

УЛ. “ВОЛГОГРАД” №2

ГР. ИВАЙЛОВГРАД           

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРАМФИЛОВ,

 

Уведомяваме Ви, че за строеж „Вътрешно преустройство на избено помещение и първи етаж от жилищна сграда, построена в УПИ VI-406 от кв. 48 по ПУП на гр. Ивайловград”, с адрес: ул. „Волгоград” №2, гр. Ивайловград, общ. Ивайловград, обл. Хасково от служители за контрол по строителството в Община Ивайловград е съставен констативен акт №3/25.10.2017 г., който е основание за започване на административно производство по реда на чл. 225а от ЗУТ.

Със съдържанието на констативния акт можете да се запознаете в Община Ивайловград, етаж 3, стая 303, адрес: ул. „България” №49, гр. Ивайловград.

Възражения по съставения акт можете да подадете до Кмета на Община Ивайловград в 7 /седем/ дневен срок, считано от датата на: залепяне на настоящето съобщение на строеж: „Вътрешно преустройство на избено помещение и първи етаж от жилищна сграда, построена в УПИ VI-406 от кв. 48 по ПУП на гр. Ивайловград”, публикуването в сайта на Община Ивайловград и поставянето на съобщението на информационното табло в сградата на общинска администрация Ивайловград, ул. „България” №49, гр. Ивайловград.

 

Съставили:

Кръстю Делииванов …П….

Директор на Дирекция СИ

 

Яна Араджиева …..П…..

Главен експерт в Дирекция СИ