Уведомление за инвестиционно предложение

Министерството на здравеопазването чрез директора на РЗИ – Хасково, ул. „Патриарх Евтимий“ 2 уведомява заинтересованите физически и юридически лица за необходимостта от реализиране на инвестиционна инициатива за ремонт, преустройство и оборудване на Филиал за спешна медицинска помощ в гр. Ивайловград, в поземлен имот 1174 УПИ IX със застроена площ 168.9 кв.м. на два етажа, кв. 61 по ПУП на гр. Ивайловград.