У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

От ЕТ „Нигнайс – Николай Славов“, България, област Кърджали, община Крумовград, с. Горни юруци 6991, ЕИК 108576390

С Ъ О Б Щ А В А

на засегната общественост, че има инвестиционно предложение

„Изграждане на кариера за добив на гнайси в находище „Куза“, включено в концесионна площ (152.3 дка), разположена в землището на с. Кобилино, община Ивайловград, област Хасково“

Лице за контакти: Николай Александров

e-mail адрес: nikals_12345@abv.bg