ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

У В Е Д О М Я В А:

Засегнатото население на Община Ивайловград за инвестиционно предложение: „Разширение на гробищен парк, кв. „Лъджа”, гр. Ивайловград, община Ивайловград”

Инвестиционното предложение включва: Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ: №000253, №025016, №025030, №025082, №025095 и №025096 в землище гр. Ивайловград, ЕКАТТЕ 32024 за гробищен парк. С разширението се очаква да бъдат засегнати 18.193 дка земеделска територия.

Поземлените имоти: №025016, №025030, №025082, №025095 и №025096, землище гр. Ивайловград, ЕКАТТЕ 32024, включени в разширението са предвидени за тази дейност в Общия устройствен план на Община Ивайловград одобрен с Решение №127/21.11.2017 г. на Общински съвет Ивайловград.

Цел на Инвестиционното предложение: Целта на инвестиционното предложение е разширение на гробищния парк на кв. „Лъджа” гр. Ивайловград, който е разположен в ПИ №000253, съществуващо гробище с изчерпан капацитет, което налага неговото разширение

УВЕДОМЛЕНИЕТО МОЖЕТЕ ДА ПРОЧЕТЕ ТУК.