На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че е  побликувана обява за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение:

Настоящото инвестиционно предложение представлява проект за изграждане на система за капково напояване на презасаждане на лозови насажденя с обща площ 3.599  ха намиращи  се в землищата на гр. Ивайловград, община Ивайловград,   имоти с № № 23056.2.3, 23056.2.4, от КЗС на с.Драбишна , имот № 32024.137.2 от землището на КЗС гр.Ивайловград , имот № 66932.27.91 от КВС  на  с. Славеево, община Ивайловград.

Уведомление