На основание чл. 66 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл. 66, ал.3 от Закона за местните данъци и такси, уведомявам всички заинтересованите лица, че Община Ивайловград открива производство по издаване на общ административен акт. http://ivaylovgrad.bg/

Кметът на Община Ивайловград предлага Общински съвет – Ивайловград да приеме решение, с което да одобри изменение в приетата с Решение № 177/19.12.2023г. План-сметка занеобходимите средства за финансиране на дейностите по управление на отпадъците за всички населени места в общинатаза 2024г., включваща необходимите разходи за осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци; събиране и транспортиране на отпадъци до регионално депо, както и тяхното обезвреждане, вкл. и отчисленията по ЗУО, както и разходите за осъществяване на дейността по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.

МОТИВИ:

На основание чл.66, ал.3 от Закона за местните данъци и такси Общински съвет – Ивайловград с Решение №177/19.12.2023г прие План – сметка за разходите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и чистотата на териториите за обществено ползване за 2024г на община Ивайловград.

С писмо с Вх. № 11-00-25 от 24.04.2024г. от Окръжна прокуратура – Хасково, постъпи Предложение за преразглеждане на приета План – сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите по събиране, извозване и депониране на битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване на община Ивайловград, приет с Решение №177/19.12.2023г на Общински съвет – Ивайловград за 2024г.

Освен това, след приемане на решението за одобряване на План – сметката за 2024г. в Държавен вестник беше обнародван ЗДБРБ за 2024г.. С § 26 от ПЗР на ЗДБРБ  е изменен Закона за управление на отпадъците, с който към ПЗР на ЗУО е създаден нов § 21, по силата на който се дава възможност за по – голяма гъвкавост и оперативност при ползването от общините на отчисления и обезпечения по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО, като за 2024г. е предвидено отчисленията отново да не се превеждат на РИОСВ.

С оглед на това се налага изменение на приетата План – сметка за разходите по сметосъбиране, обезвреждане на битови отпадъци и чистотата на териториите за обществено ползване за 2024г. на община Ивайловград, тъй като в момента на приемането й не са били предвидени настъпилите впоследствие законодателни промени.

Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал.1, т.1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да се депозират в деловодството на Община Ивайловград – ул.  „България” № 49  или на е-mailoba_ivaylovgrad@abv.bg, в срок един месец, считано от датата на оповестяване на уведомлението.

Настоящото уведомление да се оповести на интернет страницата на община Ивайловград на основание чл.66, ал. 1 от АПК.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Проект на решение за одобряване на измененията на План – сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2024 година.