Във връзка с реализацията и изпълнението на Проект по Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”; Договор № BG05M9OP001-2.002-0099-С001проект „Социална подкрепа в домашна среда”, Община Ивайловград уведомява всички жители, че:

Заявления от кандидат-потребителите на услугите „Личен асистент”, „Социален асистент”, „Здравен асистент” и „Домашен помощник” ще се приемат в Общинска администрация – Ивайловград от 01.02.2016 г. до 15.02.2016 г. включително.

Лицата, които желаят да бъдат назначени като лични, социални, здравни асистенти и домашни помощници, подават заявление в Общината в същия срок – от 01.02.2016 г. до 15.02.2016 г. включително. Кандидатите вписват в заявлението си и предпочитанията си за работа с конкретен потребител или потребители.

 

Място за подаване на документи

 

  • област, община, населено място:

обл. Хасково, общ. Ивайловград, гр. Ивайловград

  • адрес:

гр. Ивайловград, ул. „България” № 49,  ет. 2, стая 200

  • административно звено:екип  на проект „Социална подкрепа в домашна среда”
  • лице за контакт:

Виолета Недялкова-Ръководител проект

Веселин Георгиев-Координатор проект

тел.: 03661/6090

 

Документите се представят лично или чрез пълномощник в сградата на Общинска администрацияИвайловград – гр. Ивайловград, ул. ”България” № 49, ет. 2, стая 200, при екипа на проект „Социална подкрепа в домашна среда”.