О Б Щ И Н А   И В А Й Л О В Г Р А Д

 

О    Б    Я    В    А

 

Община Ивайловград, ул.”България” № 49, тел. 03661/6090, факс 03661/6022, на основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС, чл. 15, ал. 4, чл. 80, ал. 8 от Наредба ПУРОИ, Решение №93/22.07.2021 г. и Решение №94/22.07.2021 г. на Общински съвет Ивайловград и Заповед №380/02.08.2021 г. на Кмета на Община Ивайловград

 

О  Б  Я  В  Я  В  А

 

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните общински имоти:

  1. Недвижим имот, частна общинска собственост: помещение №1 с площ 49,97 кв. м. (за склад) и помещение №2 (за склад) с площ 50,30 кв. м. от ляво крило, находящи се на първи етаж на бивша „Детска градина“ в ПИ 203 от кв. 31 по ПУП на с. Свирачи, актуван с АЧОС №2002/20.05.2016 г., за срок от 2 (две) години, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 75,20 лв. (седемдесет и пет лева и двадесет стотинки) без ДДС.

 

Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 17.08.2021 г. в стая 307, ІІІ етаж на Община Ивайловград, с начален час 10.00 часа.

 

  1. Недвижим имот, частна общинска собственост: част от сграда – I-ви и II-ри етаж, представляващи югоизточно крило от двуетажна масивна сграда с обща полезна площ 279,06 кв. м., находяща се в УПИ ХI-1020 от кв. 11 по ПУП на гр. Ивайловград, одобрен със Заповед №0164/09.10.2000 г., актувана с АЧОС №1613/14.04.2014 г., за срок от 5 (пет) години, с предназначение за офиси, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 612,63 лв. (шестстотин и дванадесет лева и шестдесет и три стотинки) без ДДС.

 

Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 17.08.2021 г. в стая 307, ІІІ етаж на Община Ивайловград, с начален час 10.20 часа.

 

Определен е депозит за участие -10 % от началната тръжна цена за съответния имот, като внасянето му става по банкова сметка на общината  BG41UBBS80023300136333, BIC код на банката UBBSBGSF, при ОББ-АД клон Ивайловград или в касата (стая 102) на Общината до 17.00 ч. на 16.08.2021 г. и 23.08.2021 г. (за втората дата на търгове).

Размер на стъпката за наддаване е 10 % от началната тръжна цена за съответния имот.

Тръжните документи да се закупуват от стая 103, І етаж на общината при цена 36.00 лв. с ДДС за всеки  обект  и се подават в стая 103 на І етаж в срок до 17.00 ч. на 16.08.2021 г.

При неявяване на купувачи повторни търгове да се проведат на 24.08.2021 г.  по същото време, място, цени  и условия, като документи се приемат до 17.00 ч. на 23.08.2021 г.

Информация за първоначалната тръжна цена може да получите в стая 211 на ІІ етаж на Община Ивайловград.

За участие в търга да се допускат физически и юридически лица, които нямат задължения  към общината.

Огледи на общинските имоти да се извършват след закупуване на тръжната документация и предварително подадено заявление всеки работен ден от 8.00 до 16.00 ч. до деня, предхождащ датата на търга.

За допълнителна информация и справки стая 214 в ОбА Ивайловград или на тел. 03661/60-90 –  Дирекция АПИОЧР.

 

 

ДИАНА ОВЧАРОВА

Кмет на Община Ивайловград