10 март 2018 г. -краен срок за подаване на заявления за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2018/2019 г.

 

На основание чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ във връзка с чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ

 

Лицата подават заявление по образец, одобрен от министъра на земеделието, храните и горите, до кмета на общината, на територията на която е регистриран животновъдният им обект, в срок до 10 март. Към заявлението се прилагат следните документи:

  1. копие от документ за самоличност за физическите лица или нотариално заверено пълномощно и копие от документ за самоличност на упълномощеното лице;
  2. копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец съгласно чл. 23 от Законаза търговския регистър;
  3. копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждането на процедурата, или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощено от него лице;
  4. (изм. – ДВ, бр. 79 от 2017 г., в сила от 3.10.2017 г.)декларация за липса на данъчни задължения, както и за задължения към Държавен фонд „Земеделие“, към държавния и общинския поземлен фонд и за земитепо чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ по образец, одобрен от министъра на земеделието, храните и горите.

 

Към заявлението за разпределение на пасища, мери и ливади се подават:

  1. Удостоверение за липса на задължения към Община Ивайловград – от „Данъчна служба”
  2. Актуална справка за животновъден обект с брой регистрирани животни в него на територията на общ. Ивайловград – от ветеринарен доктор

Забележка: заявленията с всички документи към тях се завеждат в деловодството на Община Ивайловград в срок до 10 март 2018 г. включително. Заявленията подадени след изтичането на законния срок няма да участват в разпределението на пасища, мери и ливади от ОПФ.