Общинска служба по земеделие Ивайловград, уведомява всички собственици /наследници/ и ползватели на земеделски земи на територията на община Ивайловград, че крайния срок за подаване на декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ е 31.07.2019 г. Имотите за които не са подадени декларации и заявления ще бъдат включени в процедура по създаване на масиви за ползване, като имоти по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, т.нар. “имоти – бели петна“