Уважаеми жители на община Ивайловград,

 Уведомявам ви, че от 09.12.2015 г. стартира Проект № BG05M9ОP001-2.002-0099–C001 „Социална подкрепа в домашна среда”, предвиждащ създаването на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда”, гр. Ивайловград, по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.002 „Независим живот”.

Общата цел на проекта е да се подобри качеството на живот на възрастните хора и хората с увреждания и да се преодолеят последиците от социалното изключване и бедността. Специфичните цели са, да се задоволят потребностите на 120 души с ограничения или в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, от устойчиви, комплексни грижи и подкрепа, съобразно индивидуалните им нужди, да се предостави възможност за връщане на реалния пазар на труда на хора, които полагат грижи за близките си с увреждания чрез осигуряване на комплексна и дългосрочна заетост, чрез полагане на грижа за близките им.

 В „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в  домашна среда” ще бъдат предоставяни почасови интегрирани и индивидуални услуги, в това число психологическа подкрепа, консултиране, социални услуги – домашен помощник – 14 души, социален асистент – 4 души, личен асистент – 37души, а на по-късен етап от реализирането на проекта ще бъдат включени още 23 асистента и здравен асистент – 2 души.

Съгласно времевия график на дейностите по проекта, „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” стартира своята работа от 3-я месец, след сключването на ДПБФП, т.с от м. март 2016 г.

Заявления от кандидат-потребителите на услугите „Личен асистент”, „Социален асистент”, „Здравен асистент” и „Домашен помощник” ще се приемат в Общинска администрация – Ивайловград от 01.02.2016 г. до 15.02.2016 г. включително.

Към заявлението по образец и задължителното приложение към него се прилагат следните документи:

 1. Документ за самоличност (за справка); за дете – удостоверение за раждане (копие);
 2. Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
 3. Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие); протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);
 4. Удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
 5. Заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето (копие).

  В рамките на проекта ще се извърши оценка на потребностите на подалите заявления, лица с увреждания, въз основа на която ще се формира индивидуален бюджет за ползване на услугата и ще се извърши подбор на най–нуждаещите се потребители. Индивидуалните оценки на потребностите на кандидат-потребителите на услугите „Личен асистент”, „Социален асистент”, „Здравен асистент” и „Домашен помощник” ще се извършват в дома им от служители на ЦППУСВОДС.

Лицата, които желаят да бъдат назначени като лични, социални, здравни асистенти и домашни помощници, подават заявление в Общината в същия срок – от 01.02.2016 г. до 15.02.2016 г. включително. Кандидатите вписват в заявлението си и предпочитанията си за работа с конкретен потребител или потребители.

 Към заявлението се прилагат следните документи:

 1. Документ за самоличност (за справка);
 2. Автобиография;
 3. Документи за придобитата образователна степен и съотносима за длъжностите „личен асистент”, „здравен асистент”, „социален асистент” и „домашен помощник” квалификация /ако има такава/;
 4. Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който кандидатства за позиция „личен асистент” и е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);
 5. Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
 6. Служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);
 7. Декларация за преминато обучение по Оперативната програма «Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.» или копие от удостоверение за преминато обучение /ако кандидатът е преминал такова/.
 8. За услугата „личен асистент” по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване и са: безработни лица; трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд; неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране – в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

Проектът се изпълнява от Община Ивайловград, чрез „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в  домашна среда”. Проектът е с продължителност 20 месеца, а 18 месеца е продължителността на срока на предоставяне на социалните услуги „личен асистент”, „здравен асистент”, „социален асистент” и „домашен помощник”.

Основна цел на проекта е осигуряването на комплексна социална подкрепа на потребители на социални услуги в домашна среда, в зависимост от потребностите им, както оказване на интегрирана и индивидуална здравна и психологическа подкрепа на потребителите и на техните семейства.

Целеви групи са: Хора с увреждания и техните семейства;

Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;

 В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ДОКУМЕНТИ ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 01.02.2016 г. до 15.02.2016 г. ОТ 08,00 ДО 17,30 ЧАСА В СТАЯ № 200, ЕТ. 2 В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД, НА АДРЕС: ГРАД ИВАЙЛОВГРАД, УЛ. „БЪЛГАРИЯ” № 49.

ОБРАЗЦИТЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ МОЖЕ ДА ГИ ИЗТЕГЛИТЕ ОТ  ТУК И ТУК, КАКТО И ДА ГИ ПОЛУЧИТЕ НА МЯСТО В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД НА ПОСОЧЕНИЯ ПО ГОРЕ АДРЕС.

 Телефон за контакти и информация 0887 939 505 – Виолета Недялкова, Ръководител на проекта.

ЗАБЕЛЕЖКА: Потребителите от проект „Нови възможности за грижа” е предвидено да бъдат включени в дейностите на настоящия, но на втория етап на прием на документи, за който ще бъдат уведомени.

В първия етап на услугите те ще имат право на получаване на здравна и психологическа подкрепа, чрез назначени специалисти към Центъра.