УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с получено писмо от Областен управител на област Хасково и Заповед №РД09-788 от 05.08.2021 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, Ви уведомяваме, че през периода от 05.08.2021 г. до 20.08.2021 г. включително, е наложена забрана за извършване на косене на тревата, машинно почистване (мулчиране), включително и почистването на храсти от земеделските стопани (собственици или ползватели на правно основание), включително наети от тях лица при поддържане на постоянно затревените площи и обработваемите земи в състояние, годно за производство, по смисъла на чл. 4, параграф 1, буква „в“, точка „II“ от Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (OB L 347, 20.12.2013 г.), с цел отстраняване на източниците на опасност за причиняване на пожари. Призоваваме жителите на общината да бъдат бдителни и да спазват всички противопожарни изисквания.