На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с допълване на „Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Ивайловград през 2024 година“ приета с Решение №5/24.01.2024г. на Общински съвет Ивайловград. Допълва Раздел III, „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, продажба и вещно право”, подраздел I, буква А „Имоти, които Община Ивайловград има намерение да отдаде под наем” със следните общински имоти за отдаване под наем:

– част от имот публична общинска собственост: терен с площ от 2 кв. м. находящ се в УПИ VI от кв. 52 по ПУП на гр. Ивайловград представляващ общински паркинг, актуван с АПОС №1464/11.01.2013 г.

– 2 броя паркоместа с номера 15 и 16 съгласно план ситуация за площадка, автобусна спирка и парапет от м. ноември 2018 г., находящи се в североизточната част от УПИ VI от кв. 52 по ПУП на гр. Ивайловград, актуван с АПОС №1464/11.01.2013 г.