На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с допълване на „Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Ивайловград през 2024 година“ приета с Решение №5/24.01.2024г. на Общински съвет Ивайловград. Допълва Раздел III, „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, продажба и вещно право”, подраздел I, буква А „Имоти, които Община Ивайловград има намерение да отдаде под наем” със следния общински имот за отдаване под наем: 

– част от имот, публична общинска собственост: 2 кв. м. /два квадратни метра/ тротоарна площ на ул. „Шипка” №6