Конкурс за заемане на длъжността „Ръководител на звено за вътрешен одит“

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 1 и чл. 10a, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 392/09.08.2021г. на Кмета на община Ивайловград   О Б Я В Я В А Конкурс […]

Конкурсна процедура 33.20-2021 за подпомагане реализирането на правителствената политика по отношение на образователните потребности на децата и учениците от етническите малцинства

Насоки за кандидатстване-КП33.20-2021 Приложение 1 Декларация за допустимост на Кандидата КП 33.20-2021 Приложение 2 Декларация съгласно Регламент № 679 от 2016 г Приложение 3 Декларация на Партньора КП 33.20-2021 Ръководство-за-Бенефициера КП...

Свободни работни места – Дирекция „Бюро по труда“- Свиленград към 06.08.2021 г,

Дирекция "Бюро по труда"- Свиленград Свободни работни места 06-08-2021 БРОЙ ДЛЪЖНОСТ ИЗИСКВАНИЯ 5 Монтажник кабели 2 Работник кухня Опит 1 Специалист контролни функции    -                       въвеждане данни Висше образование, Компютърни технологии, Турски,...

Община Ивайловград обявява до всички заинтересовани лица обществено обсъждане на Проект на „Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите за община Ивайловград, 2021 – 2028 г.

Община Ивайловград обявява до всички заинтересовани лица обществено обсъждане на Проект на „Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите за община Ивайловград, 2021 – 2028 г. (ПОУПВП).   Обсъждането ще се проведе  на 10 август 2021 г....

Община Ивайловград обявява до всички заинтересовани лица обществено обсъждане на Проект на „КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД”

Община Ивайловград обявява до всички заинтересовани лица обществено обсъждане на Проект на „КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД” Обсъждането ще се проведе  на 09 август 2021 г....

Обявление за изменение на ПУП-ПР на дворищната и уличната регулация на квартал 7 на с. Попско

На основание чл. 128, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Дирекция  “УТЕС” при Общинска администрация Ивайловград съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен  устройствен  план -...

Обявление за изменение на ПУП-ПР на дворищната и уличната регулация от квартал 5 в с. Попско

На основание чл. 128, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Дирекция  “УТЕС” при Общинска администрация Ивайловград съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен  устройствен  план – план за регулация  (ПУП-ПР), като се промени дворищната и уличната регулация на УПИ V-49 […]

Покана за откриващата пресконференция за старта на проект „Подобряване на условията за достъп до природни, културни и туристически обекти чрез създаване на зони за туризъм и отдих в село Ламбух, община Ивайловград и Кешан“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   Във връзка с изпълнението на проект №CB005.2.21.114 „Подобряване на условията за достъп до природни, културни и туристически обекти чрез създаване на зони за туризъм и отдих в село Ламбух, община Ивайловград и Кешан", Община Ивайловград...

Заповед № РД-01-646/29.07.2021 г. относно въведени временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 1.08.2021 г. до 31.08.2021 г.

Заповед № РД-01-646/29.07.2021 г. 1. Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва: а) редовно проветряване и дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № 1; б) недопускане...