СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ПРЕЗ 2021 Г.

На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ, настоящото съобщение се публикува във връзка с допълване на раздел III „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, продажба и вещно право”, подраздел I, буква“А”...

Обявление за изработване на проект за ПУП-ПП за обект „Довеждащ водопровод до „Антична вила Армира“

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 124б, ал. 2, от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Общинска администрация Ивайловград съобщава, че с Решение №140 от Протокол №7 от 28.09.2021г. Общински съвет Ивайловград разрешава изработване на проект за ПУП-ПП за обект...

Третиране на тревните площи против кърлежи ще се извърши на 27 септември

СЪОБЩЕНИЕ за третиране на тревните площи против кърлежи На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 4 от Наредба №1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, издадена от Министерството на...

Система за определяне на резултатите за провеждането на конкурса за длъжността Директор на дирекция „Административно правно, информационно обслужване и човешки ресурси“

Тестът е в три различни варианта със затворени въпроси с един възможен верен отговор. Въпросите са свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на съответната длъжност. След обявяване на началото на провеждането на конкурса...

Подмяна на спирателен кран налага преустановяване на водоснабдяването на няколко улици в Ивайловград

Уважаеми съграждани, поради смяна на спирателен кран на ул. "Охрид", на 14.09.2021 г. ще бъде преустановено водоснабдяването по улиците: "Охрид", "Пейо Яворов", "Св. Св. Кирил и Методии" и кв. "Дружба" от 08:00 до 17:00...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ПРЕЗ 2021 Г.

На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с  допълване на раздел III „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем и продажба”, подраздел II, буква “Б” „Имоти,...

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Директор на дирекция „Административно правно, информационно обслужване и човешки ресурси“

Приложение № 4 ​към чл.20, ал.5 ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Директор на дирекция "Административно правно, информационно обслужване и човешки ресурси" I.  Таблица за преценка на представените документи от кандидатите      ​1....