Уважаеми съграждани,

Уведомяваме Ви, че с решение №55 от 21.05.2018 г. на Общински съвет – Ивайловград беше приета Наредба за реда за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на община Ивайловград. Приканваме всички собственици на домашни кучета, че следва да регистрират своя домашен любимец и да заплатят такса за притежаването му в срок до 01.08.2018 г. Регистрацията се извършва чрез подаване на декларация от собствениците на кучета и заплащане на такса за притежаване на куче в размер на 12.00 лева, съгласно чл. 45 в от Наредбата за определяне и администриране на местните данъци и такси. Към декларацията се прилага копие от ветеринарно-медицинския паспорт на кучето. Припомняме, че от заплащане на „Такса за притежаване на куче“ са освободени собствениците на:
1. кучетата на инвалиди;
2. служебни кучета в организации на бюджетна издръжка
3. кучетата използвани за научноизследователски и медицински цели.
4. кастрирани кучета
5. кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.
6. кучета, използвани от БЧК.
7. Кучета с поставен микрочип – за първата година от регистрацията.
Освободените от такса кучета, не са освободени от задължителна административна регистрация.
При извеждане на разходка задължително трябва да носите ветеринарномедицинския паспорт на Вашето кучето, както и помощни средства за почистване на екскрементите след дефекация на кучето.
На собственик на куче, който наруши изискванията по наредбата се дава писмено предписание за извършване на регистрация в едноседмичен срок. Ако след срока, даден в предписанието, кучето не бъде регистрирано съгласно цитираната наредба, на нарушителя ще се налага глоба в размер до 100 лв.
Съдържанието на наредбата можете да намерите на сайта на общината.