Във връзка с реализацията и изпълнението на Проект по Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”; Договор № BG05M9OP001-2.002-0099-С001проект „Социална подкрепа в домашна среда”, Община Ивайловград уведомява всички жители, че започва втория прием на:

 

Заявления от кандидат-потребителите на услугата „Личен асистент” ще се приемат в Общинска администрация – Ивайловград от 07.03.2016 г. до 18.03.2016 г. включително.

 

 

Лицата, които желаят да бъдат назначени като лични асистенти, подават заявления в Общината в същия срок – от 07.03.2016 г. до 18.03.2016 г. включително. Кандидатите вписват в заявлението си и предпочитанията си за работа с конкретен потребител или потребители.

 

Място за подаване на документи

 

  • област, община, населено място:

обл. Хасково, общ. Ивайловград, гр. Ивайловград

  • адрес:

гр. Ивайловград, ул. „България” № 49,  ет. 2, стая 200

  • административно звено:екип  на проект „Социална подкрепа в домашна среда”
  • лице за контакт:

Виолета Недялкова-Ръководител проект

Веселин Георгиев-Координатор проект

тел.: 03661/6090

 

Документите се представят лично или чрез пълномощник в сградата на Общинска администрацияИвайловград – гр. Ивайловград, ул. ”България” № 49, ет. 3, стая 311, при екипа на проект „Социална подкрепа в домашна среда”.1