СЪОБЩЕНИЕ

 

По реда на чл.18а, ал.10 от АПК

във връзка с издаден АУАН

№013/13.07.2023г. на Кмета на Община Ивайловград

         Дирекция ”УТЕС” при Община Ивайловград съобщава на „ДИНАМИК-2005” ЕООД, ЕИК:202898695 представлявано от Махмуд Расим Расим с адрес на управление: с. Железино, ул. „Изгрев“ №6, като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че има издаден АУАН №013/13.07.2023г. издаден от Кмета на община Ивайловград.

         Документът се намира в стая №305 в сградата на Община Ивайловград.

Дирекция „УТЕС”

11.09.2023г.