СЪОБЩЕНИЕ

 

По реда на чл.18а, ал.10 от АПК

във връзка с издаден АУАН

№011/05.07.2023г. на Кмета на Община Ивайловград

         Дирекция ”УТЕС” при Община Ивайловград съобщава на „ФРИГО МАКС” ЕООД, ЕИК:131250330 представлявано от Тодор Димитров Каралиев с адрес на управление: гр. София , район „Младост“, ж.к. „Младост“ №4, бл.417, вх.1, ет.4 ул. „Ивайло” №19, като лице, което не може да бъде намерено на адреса, на който е регистрирано, че има издаден АУАН №011/05.07.2023г. издаден от Кмета на община Ивайловград.

         Документът се намира в стая №305 в сградата на Община Ивайловград.

Дирекция „УТЕС”

11.09.2023г.