На основание чл. 71, ал. 8 и 9 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти,

Ви уведомяваме,

че от 01.06.2019 година, записването на нуждаещите се от дърва за огрев жители на град Ивайловград, ще се извършва от Гинка Русева – служител на ОП „Общинско горско предприятие Ивайловград“, което се помещава в сградата на „Детски комплекс“ – гр. Ивайловград, ул. „Иван Вазов“ №6, eтаж 2.