СЪОБЩЕНИЕ – ОБЯВА

Съгласно разпоредбите на чл. 39, ал. 2 от Наредба №3  за условията и реда за проучване, проектиране и утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителни зони

„В и К”  гр. Хасково

съобщава

на засегната общественост, че има съгласуван:

Проект за санитарно –охранителна зона на 2 бр. каптажи в местността „Вриш”, ПИ 000222 за водоснабдяване на гр. Ивайловград, с. Славеево и с. Драбишна, общ. Ивайловград

Информацията за проекта е в наличност на електронен и хартиен носител в сградата на общинска администрация на адрес: гр. Ивайловград, ул. „България”  №49, ет.3, стая 302.

Лице за контакти: Катина Георгиева

Информацията е на разположение за срок от 30 дни, всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа, считано от 25.02.2020 г.

Становища и мнения се приемат на място и по телефон.