СЪОБЩЕНИЕ – ОБЯВА

Съгласно разпоредбите на чл. 5 ал. 1 от Наредбата  за ОВОС,

Община Ивайловград, гр. Ивайловград, ул. „България” №49

съобщава

на засегната общественост, че има инвестиционно предложение:

Устойчиво развитие на археологически обект – антична вила Армира’’. В обхвата на инвестиционното предложение са включени шест подобекти:

Подобект 1. Вила Армира– жилище на собствениците на античното  поземлено владение.

Подобект 2. Археологически комплекс западно от вилата.

Подобект 3. Посетителски център.

Подобект 4. Възстановка на работилници за антични занаяти, дейности по експониране и социализация  и благоустрояване на околното пространство.

Подобект 5. Наблюдателна кула.

Подобект 6. Достъп до обекта.

Информацията за инвестиционното предложение е в наличност на хартиен и електронен носител на адрес: гр. Ивайловград, област Хасково, ул. „България” №49.

Лица за контакти: Катина Георгиева, тел: 03661/6090;

Информацията е на разположение за срок от 14 дни, всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа, считано от 14.05.2020 г.

Становища и мнения се приемат на място и по телефон.

В Община Ивайловград  на 14.05.2020 г. е внесена на хартиен носител информацията за инвестиционно предложение.