Съгласно разпоредбите на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, Община Ивайловград, гр. Ивайловград, ул. „България” №49, съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение:

Разширение на гробищен парк, кв. „Лъджа“, гр. Ивайловград, общ. Ивайловград.”

Информацията по Приложение № 2, за инвестиционното предложение е в наличност на хартиен и електронен носител на адрес: гр. Ивайловград, област Хасково, ул. „България” №49, в стая 302, в сградата на Oбщинска администрация, за срок от 14 дни, всеки работен ден от 08:00 часа до 17:30 часа, считано от 25.04.2019 г.

Становища и мнения се приемат на място.