РАЙОНЕН СЪД – ИВАЙЛОВГРАД

ОБЯВЯВА

процедура за подбор за заемане на 1/2 щатна бройка за длъжността „Чистач“ .

 

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ:

Кандидатът да е лице, което:

 1. е български гражданин;
 2. е навършило пълнолетие;
 3. не е поставено под запрещение:
 4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 6. образование – основно;

За заемане на длъжността не се изисква трудов стаж и професионален опит.

II. Описание на длъжността:

Да почиства и хигиенизира общите части и помещенията, ползвани от магистрати и служители на Районен Съд – Ивайловград.

Необходими документи за участие в подбора:

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление, в едно с приложения за участие в подбора до срок 18.05.2018 г.

Към заявлението се прилагат:

 1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин’
 2. декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл.92, ал.1 от ПАПРБ
 3. заверени преписи от документи за основно образование;
 4. заверени преписи от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит /при наличието на такива/;
 5. свидетелство за съдимост за работа;
 6. медицинско свидетелство за работа;
 7. автобиография;
 8. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидате.

Място за подаване на документите:’

Деловодство на Районен Съд – Ивайловград