Общинска служба по земеделие Ивайловград

УВЕДОМЯВА

всички собственици /наследници/ и ползватели на земеделски земи на територията на община Ивайловград, че крайният срок за подаване на декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ е 31.07.2018 г.

Имотите, за които не са подадени декларации и заявления ще бъдат включени в процедура по създаване на масиви за ползване, като имоти по чл. 37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, т.нар „имоти – бели петна“.