На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 4 от Наредба 1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, издадена от Министерството на здравеопазванетo и в изпълнение на предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки на РЗИ-Хасково,

Община Ивайловград съобщава, че ще се  извърши третиране на тревни площи в гр. Ивайловград. Обработката на площите ще се извърши на 25.08.2022 г.