СЪОБЩЕНИЕ

ДО

НАТАЛИЯ ОЛЕГОВНА ШЕСТАКОВСКАЯ

Уведомяваме Ви, че Ви е съставен Констативен акт №1/28.05.2020 г., за незаконно строителство на „Масивна пристройка към сграда (бивше читалище) и полумасивна пристройка към сграда (бивше читалище)“, построени в поземлен имот 37 по не одобрения кадастрален план на с. Бубино, общ. Ивайловград, който имот е Ваша собственост съгласно нотариален акт №199, том I,нот. дело №96/19.05.2016 г.

Със съдържанието на констативен акт №1/28.05.2020 г. можете да се запознаете в Община Ивайловград, етаж 3, стая 303, адрес: ул. „България” №49, гр. Ивайловград.

Възражения по издадения констативен акт №1/28.05.2020 г. можете да подадете до Кмета на Община Ивайловград в 14 дневен срок, считано от датата на поставянето на настоящето съобщение на информационното таблов сградата на Oбщинска администрация Ивайловград,ул. „България” №49, гр. Ивайловград, съобщаването му на електронната страница на Община Ивайловград и залепянето му на обекта.

Съобщение