УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящо изпълнение на инвестиционен проект: „Подобряване на условията за достъп до природни, културни и туристически обекти, чрез създаване на зони за отдих и туризъм в землището на село Ламбух, община Ивайловград“, Ви уведомяваме, че са констатирани незаконни строежи, незаконно изградени огради и поставени временни обекти /каравани, фургони, навеси, тоалетни и др./, находящи се в поземлен имот №43128.1.815 и поземлен имот №43128.1.830  по кадастралната карта на с. Ламбух, общ. Ивайловград, одобрена със Заповед №РД-18-50/24.01.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК, за които са съставени констативни актове: №1/22.05.2019 г., №2/22.05.2019 г., №3/22.05.2019 г., №4/22.05.2019 г., №5/22.05.2019 г., №6/22.05.2019 г., №7/22.05.2019 г., №8/22.05.2019 г., №9/22.05.2019 г., №10/22.05.2019 г. Същите са основание за започване на административно производство по реда на чл. 225а от ЗУТ.

Със съдържанието на констативните актове можете да се запознаете в Община Ивайловград, етаж 3, стая 303, адрес: ул. „България” №49, гр. Ивайловград.

Възражения по съставените актове можете да подадете до Кмета на Община Ивайловград в 7 /седем/ дневен срок, считано от датата на: залепяне на настоящето съобщение на незаконните обекти, публикуването в сайта на Община Ивайловград и поставянето на съобщението на информационното табло в сградата на общинска администрация Ивайловград, ул. „България” №49, гр. Ивайловград.

Приложение: снимков материал