През месец октомври 2017 година, Община Ивайловград депозира пред Управляващия орган на Оперативна програма развитие на човешките ресурси, следното проектно предложение „Развитие на социалното предприемачество в Ивайловград” по Приоритетна ос: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване и Наименование на процедурата: Развитие на социалното предприемачество с № BG05M9OP001-2.010-0712, със срок на изпълнение: 15 месеца.

Основната цел на проектното предложение е да се създаде устойчив модел за достъп до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи от Община Ивайловград, чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

Специфични цели: Създаване и развитие на ново социално предприятие, което да предоставя повече и по-качествени социални услуги за подобряване качеството на живот на лица от уязвими социални групи и оптимизиране на социалните разходи на общината; Създаване на защитени работни места за лица от уязвими групи попаднали в неравностойно положение, като част от мерките, насочени към справяне с местни проблеми, произтичащи от бедността и социалната изолация на хората в общината; Създаване на заетост и повишаване на компетенциите на специалисти чрез наемането им като персонал в социалното предприятие, като фактор за утвърждаване на принципите на социалната икономика; Внедряване на добри практики в сферата на социалното предприемачество и социалните услуги, като фактор за устойчива интеграция на лица от уязвими групи; Привличане на общественото внимание и повишаване информираността на гражданите и заинтересованите страни върху проблемите на социалната изолация и възможностите за устойчива интеграция чрез прилагане принципите на социалната икономика.

Основните дейности: Създаване на предприятието – разработване на правилник и методология за предоставяне на социалните услуги. Ремонт и доставка на ново оборудване в сградата на ДСП Ивайловград, Подбор на персонал и назначаване на 32 лица от уязвимите групи в общината на работа в социалното предприятие за 12 месеца. Предоставяне на обучения по ключови компетентности на 10 лица от персонала, осигуряване на 2 наставници за 10 лица. Изготвяне на бизнес план за дейността на предприятието и предлагане на новите услуги – социални, домашен социален патронаж и кетъринг на повече от 200 потребители от Общината.

Очаквани резултати: Създаване на 32 нови работни места , обучение и квалификация на възрастни, на трайно безработни и на други лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда; Разширяване на спектъра и броя на разкритите нови социални услуги; Повишаване броя на подпомогнати лица от групите в неравностойно положение, ползватели на социалните услуги;   Проектът съответства на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, ИП 4 „Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до заетост”, СЦ 1 „Увеличаване броя на заетите в социалните предприятия, след получена подкрепа” на ОПРЧР 2014-2020 г.

Искано финансиране (Безвъзмездна финансова помощ): 391 087.65 лв.

 След приключила оценка на входираното проектно предложение от Общинска администрация Ивайловград, оценителната комисия към Управляващия орган на Оперативната програма, Ни уведомява, че нашето проектно предложение е в списъка на резервните с обща оценка от 83 точки.

Списък с резервните проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране

BG05M9OP001-2.010-0712 000235870 ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД 0.00 83.00 391087.65

 

Виж целия списък ТУК.