Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект в с. Меден бук – ЕКАТТЕ 47 545, община Ивайловград, Хасково