Във връзка с реализацията и изпълнението на Проект по Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”; Договор № BG05M9OP001-2.002-0099-С001проект „Социална подкрепа в домашна среда”, Община Ивайловград уведомява всички жители, че е обявен

 

ПОДБОР ЗА ЗАЕМАНЕ НА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИТЕ

в „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в  домашна среда” /ЦППУСВОДС/:

 

  1. Управител – 1 /една/ свободна бройка; 2. Психолог -1 /една/ свободна бройка; 3. Социален работник  – 1 /една/ свободна бройка ; 4. Лекар / фелдшер -1 /една/ свободна бройка; 5. Физиотерапевт / рехабилитатор -1 /една/ свободна бройка; 6. Счетоводител – 1 /една/ свободна бройка; 7. Технически сътрудник – 1 /една/ свободна бройка; 8. Медиатор – 1 /една/ свободна бройка; 9. Шофьор – 1 /една/ свободна бройка.

 

 Място и срок за подаване на документи

 

  • област, община, населено място:

обл. Хасково, общ. Ивайловград, гр. Ивайловград

  • адрес:

гр. Ивайловград, ул. „България” № 49,  ет. 2, стая 200

  • административно звено:екип  на проект „Социална подкрепа в домашна среда”
  • лице за контакт:

Виолета Недялкова-Ръководител проект

Веселин Георгиев-Координатор проект

тел.: 03661/6090

  • срок за подаване на документите:

01.02.2016 г. – 10.02.2016 г. вкл.

 

 

Документите се представят лично или чрез пълномощник в сградата на Общинска администрацияИвайловград – гр. Ивайловград, ул. ”България” № 49, ет. 2, стая 200, при екипа на проект „Социална подкрепа в домашна среда”.