На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви съобщаваме, че със Заповед No 535 от 11.12.2023 г. на Кмета на Община Ивайловград е одобрен изработеният проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПРЗ), като упи V-404 се раздели на УПИ V-404 и УПИ VII от кв.49 по ПУП на гр. Ивайловград, общ. Ивайловград. обжалване B Съгласно чл. 215. ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ горецитираната Заповед подлежи на 14-дневен срок от получаване на съобщението чрез Общинска администрация гр. Ивайловград до Окръжен съд гр. Хасково.