Във връзка с приемане от Общински съвет Ивайловград на „Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета и придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Ивайловград”, общинска администрация организира Обществено обсъждане с всички заинтересовани лица.

То ще се проведе  на 28 март 2017 г. (сряда) от 16:30 часа, в зала №307 намираща се на третия етаж в сградата на общинска администрация в гр. Ивайловград, ул. „България“ № 49.

Целта на обсъждането е всички лица да получат актуална информация и да предоставят своите мнения, предложения или становище по предложената от Община Ивайловград проект на Наредба , въз основа на които Общински съвет да вземе информирано решение.

Мнения, становища и предложения могат да се подават до 17.00 часа на 27.03.2018 г. на електронна поща oba_ ivaylovgrad@abv.bg или лично, в деловодството на Община Ивайловград.