Във връзка с процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема Независим живот BG05M9OP001-2.002, по Проект „Социална подкрепа в домашна среда”, договор № BG05M9OP001-2.002-0099-С001 и оглед осигуряване на по-голяма публичност, прозрачност и по-добра информираност на потенциалните потребители на социалните услуги, които ще бъдат предоставяни от Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в  домашна среда, както и с оглед оптималното обслужване на Центъра към потребителите и адаптиране изпълнението на дейността му към техните нужди, община Ивайловград публикува за обществено обсъждане на изготвения проект на Правилата/ методиката за дейността на Центъра.

 

 

Община Ивайловград кани всички граждани и заинтересовани лица да дадат своето мнение, забележки и препоръки в писмен вид в срок до 04.04.2016 г. в деловодството на общината.