Община Ивайловград уведомява всички строителни фирми и организации, членове на Камарата на строителите в България, че във връзка с дейността по премахване на опасни сгради, уредена в Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Ивайловград, набира оферти от строителни фирми за извършване дейността по премахване на опасна сграда, находяща се в поземлен имот 63 от кв. 15 по ПУП на с. Гугутка, общ. Ивайловград, съгласно влязла в сила Заповед №500/11.11.2019 г., издадена от Кмета на Община Ивайловград.

Със заповедта е разпоредено премахване на опасна сграда, от която са останали два каменни зида с приблизителни размери: височина 7,00 м. и дължина и на двата зида по 8,00 м.

В 30-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение желаещите фирми могат да предоставят офертите си в Община Ивайловград или на e-mail: oba_ivaylovgrad@abv.bg

Повече информация относно вида и местоположението на опасната сграда може да получите от 08:00 до 12:00 часа, от понеделник до петък в Община Ивайловград.