Съобщение за набиране на доброволци

 

В изпълнение на „Наредба №4 от 1 февруари 2021г за прилагане на Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Република България и за процедури по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност“ и „Програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Ивайловград“ , Община Ивайловград набира лица, които да извършат преброяване на безстопанствените кучета на територията на всички населени места в Общината. Преброяването следва да се извърши в периода март – юни или септември – ноември веднъж на две години, като конкретното преброяване ще се извърши в рамките на месец май 2022 г.

 

Преброителите следва да отговарят на следните минимални изисквания – опит в областта на статистиката или на ветеринарната медицина.

 

За преброяването са необходими четири лица, които ще бъдат сформирани  в два екипа – един за територия на град Ивайловград и втори- за останалите населени места в общината.Техническото и материално обезпечаване по преброяването ще бъде за сметка на община Ивайловград. Към двата екипа могат да участват доброволно и  представители на организации за защита на животните. Срокът за подаване на документи от кандидатите е до 28.04.2022г. в Деловодството на Община Ивайловград.

Необходимите документи са:

– Заявление за участие в свободен текст;

– Диплома за завършено подходящо образование, с оглед условията в Наредба №4;

– Документ, удостоверяващ опит в областта на статистиката и ветеринарната медицина;

– Копие на документ за самоличност.

 

Телефон за допълнителна информация: 0885504010