УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Уведомяваме Ви, че във връзка с констатирани незаконни строежи, незаконно изградени огради и поставени временни обекти /каравани, фургони, навеси, тоалетни и др./, находящи се в поземлен имот №43128.1.815 и поземлен имот №43128.1.830  по кадастралната карта на с. Ламбух, общ. Ивайловград, одобрена със Заповед №РД-18-50/24.01.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК, бяха съставени констативни актове: №1/22.05.2019 г., №2/22.05.2019 г., №3/22.05.2019 г., №4/22.05.2019 г., №5/22.05.2019 г., №6/22.05.2019 г., №7/22.05.2019 г., №8/22.05.2019 г., №9/22.05.2019 г., №10/22.05.2019 г., същите са основание за започване на административно производство по реда на чл. 225а от ЗУТ.

Във връзка с констатираните нарушения в посочените по-горе констативни актове, Ви уведомяваме, че са издадени Заповеди: №277/07.06.2019 г., №278/07.06.2019 г., №279/07.06.2019 г., №280/07.06.2019 г., №281/07.06.2019 г., №282/07.06.2019 г., №283/07.06.2019 г., №284/07.06.2019 г., №285/07.06.2019 г., №286/07.06.2019 г. за премахване на незаконни строежи. Срока за доброволно изпълнение на посочените по-горе заповеди е 10 /десет/ дни, считано от датата на тяхното съобщаване по надлежния ред.

 

Със съдържанието на Заповедите можете да се запознаете в Община Ивайловград, етаж 3, стая 303, адрес: ул. „България” №49, гр. Ивайловград.

 

Заповедите подлежат на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ пред Административен съд  –  Хасково, чрез Кмета на Община Ивайловград в 14-дневен срок от съобщаването им, считано от датата на: залепяне на настоящето съобщение на незаконните обекти, публикуването в сайта на Община Ивайловград и поставянето на съобщението на информационното табло в сградата на общинска администрация Ивайловград, ул. „България” №49, гр. Ивайловград.