ДО

НЕИЗВЕСТНИ И/ИЛИ НЕ ОТКРИТИ НА АДРЕС

СОБСТВЕНИЦИ/АДРЕСАТИ

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ОПАСНИ СГРАДИ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че във връзка с констатирани опасни сгради на територията на община Ивайловград са издадени Заповеди за премахване на негодни за ползване строежи:

 • Заповед №501/11.11.2019 г. със срок за доброволно изпълнение до 01.12.2020 г. за ПИ 14 по не одобрения кадастрален план на с. Ленско, имотът е собственост на „Кетелни“ ООД, съгласно нотариален акт №185, том I, н. д. 153/04.09.2009 г. – адресатът не е открит на адрес;
 • Заповед №502/11.11.2019 г. със срок за доброволно изпълнение до 01.12.2020 г. за ПИ 8 по не одобрения кадастрален план на с. Ленско, имотът е собственост на „Кетелни“ ООД, съгласно нотариален акт №184, том I, н. д. 152/04.09.2009 г. – адресатът не е открит на адрес;
 • Заповед №503/11.11.2019 г. със срок за доброволно изпълнение до 01.12.2020 г. за ПИ 6 по не одобрения кадастрален план на с. Ленско, имотът е собственост на „Кетелни“ ООД, съгласно нотариален акт №13, том I, н. д. 13/01.04.2010 г. – адресатът не е открит на адрес;
 • Заповед №504/11.11.2019 г. със срок за доброволно изпълнение до 01.12.2020 г. за ПИ 37 по не одобрения кадастрален план на с. Ленско, имотът е собственост на „Кетелни“ ООД, съгласно нотариален акт №185, том I, н. д. 153/04.09.2009 г. – адресатът не е открит на адрес;
 • Заповед №534/11.11.2019 г. със срок за доброволно изпълнение до 01.12.2020 г. за ПИ 123 от кв. 22 по ПУП на с. Хухла, имотът е собственост на Пламен Асенов Вачовски, съгласно нотариален акт №119, том I, н. д. 131/27.06.2008 г. – адресатът не е открит на адрес;
 • Заповед №537/11.11.2019 г. със срок за доброволно изпълнение до 01.12.2020 г. за ПИ 199 от кв. 20 по ПУП на с. Хухла, имотът е собственост на Красимир Николов Механджийски, съгласно нотариален акт №107, том III, н. д. 211/17.12.2012 г. – адресатът не е открит на адрес;
 • Заповед №515/11.11.2019 г. със срок за доброволно изпълнение до 01.12.2020 г. за ПИ 164 от кв. 8 по ПУП на с. Долно Луково, имотът е собственост на Златина Тотева Кушкиева и Гергана Атанасова Николова, съгласно нотариален акт №172, том I, н. д. 151/22.11.2010 г. – адресатът не е открит на адрес;
 • Заповед №082/19.02.2020 г. със срок за доброволно изпълнение до 01.06.2021 г. за поземлени имоти 64 и 66 от кв. 17 по ПУП на с. Сив кладенец, неизвестна собственост;
 • Заповед №084/19.02.2020 г. със срок за доброволно изпълнение до 01.06.2021 г. за поземлен имот 29 от кв. 7 по ПУП на с. Гугутка, неизвестна собственост;
 • Заповед №085/19.02.2020 г. със срок за доброволно изпълнение до 01.06.2021 г. за поземлен имот 148 от кв. 16 по ПУП на с. Белополяне, неизвестна собственост;
 • Заповед №088/19.02.2020 г. със срок за доброволно изпълнение до 01.06.2021 г. за поземлен имот 66 от кв. 16 по ПУП на с. Железино, неизвестна собственост;
 • Заповед №089/19.02.2020 г. със срок за доброволно изпълнение до 01.06.2021 г. за поземлен имот 37 от кв. 6 по ПУП на с. Попско, неизвестна собственост

Със съдържанието на Заповедите можете да се запознаете в Община Ивайловград, етаж 3, стая 303, адрес: ул. „България” №49, гр. Ивайловград.

Заповедите подлежат на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ пред Административен съд  –  Хасково, чрез Кмета на Община Ивайловград в 14-дневен срок от съобщаването им, считано от датата на: залепяне на Заповедите по местонахождение на обектите, публикуването на съобщението в сайта на Община Ивайловград и поставянето на същото на информационното табло в сградата на Общинска администрация Ивайловград, ул. „България” №49, гр. Ивайловград.

 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НАОПАСНИ СГРАДИ