СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с допълване на раздел III „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем и продажба”, подраздел II, буква “Б” „Имоти, които Община Ивайловград има намерение да продаде” от приетата „Програма за управление и разпореждане и с имоти общинска собственост в община Ивайловград през 2018 г.” като добавя общински имот УПИ XXIII-1218 с площ 620 кв. м. от кв. 22А по ПУП на гр. Ивайловград, улична регулация утвърдена със Заповед №0164/09.10.2000 г. на Кмета на община Ивайловград и дворищна регулация утвърдена със Заповед №177/22.05.2017 г. на Кмета на община Ивайловград, актуван с АЧОС №2723/30.04.2018 г., вписан в Служба по вписвания – Ивайловград с вх. рег. №168/02.05.2018 г., акт №95, том I, имотна партида 11713.