На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с  допълване на раздел III „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем и продажба”, подраздел II, буква “Б” „Имоти, които Община Ивайловград има намерение да продаде” от приетата „Програма за управление и разпореждане и с имоти общинска собственост в община Ивайловград през 2018 г.” като добавя общински имот – придаваема част с площ 60 кв. м. към УПИ VIII-150 от кв. 74 по ПУП на гр. Ивайловград, одобрен със Заповед №0164/09.10.2000 г. на Кмета на община Ивайловград, актуван с АЧОС №2724/02.05.2018 г., вписан в Служба по вписвания – Ивайловград с вх. рег. №177/08.05.2018 г., акт №99, том I, имотна партида 11720.