На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл.4, ал. 3 от Наредба ПУРОИ настоящото съобщение се публикува във връзка с допълване на раздел III „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем и продажба“,подраздел II, буква „Б“ „Имоти, които Община Ивайловград има намерение да продаде“ от приетата “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Ивайловград през 2019 г.“, като добавя общински имот за продажба:

 

  • Двуетажна масивна сграда „Младежки дом” със застроена площ 176 кв. м, намираща се в УПИ IV от кв. 7 по ПУП на с. Меден бук, одобрен със Заповед №111/30.03.1989 г.