Настоящото съобщение се публикува във връзка с допълване на Раздел III. Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем  и продажба в т. I да се добави буква „Б” – „Списък маломерни имоти” на територията на общ. Ивайловград.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ  ПРОГРАМА ЗА МАЛОМЕРНИ НИВИ 2019-2020