На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с  допълване на раздел III „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем и продажба”, подраздел II, буква “Б” „Имоти, които Община Ивайловград има намерение да продаде” от приетата „Програма за управление и разпореждане и с имоти общинска собственост в община Ивайловград през 2019 г.” като добавя общински имоти за продажба:

-УПИ XI-74 с площ 1160 кв. м. от кв. 24 по ПУП на с. Ламбух, одобрен с Решение №123/05.10.2017 г., актуван с АЧОС №2781/06.02.2019 г., вписан в Служба по вписвания – Ивайловград с вх. рег. №44/11.02.2019 г., акт №20, том I, имотна партида 12985.

-УПИ XII-74 с площ 1110 от кв. 24 по ПУП на с. Ламбух, одобрен с Решение №123/05.10.2017 г., актуван с АЧОС №2782/06.02.2019 г., вписан в Служба по вписвания – Ивайловград с вх. рег. №43/11.02.2019 г., акт №19, том I, имотна партида 12984.

-УПИ III-75 с площ 810 от кв. 20 по ПУП на с. Ламбух, одобрен с Решение №123/05.10.2017 г., актуван с АЧОС №2783/18.02.2019 г., вписан в Служба по вписвания – Ивайловград с вх. рег. №58/19.02.2019 г., акт №30, том I, имотна партида 11838.