На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с  добавяне на нов раздел VIII от приетата „Програма за управление и разпореждане и с имоти общинска собственост в община Ивайловград през 2019 г.” – VIII „Имоти частна собственост, които Община Ивайловград има намерение да ползва под наем” като добавя имот:

– сграда с идентификатор 32024.216.34.1 със застроена площ 691 кв. м. съгласно извадка от кадастралната карта на гр. Ивайловград и застроена площ 689 кв. м. съгласно нотариален акт (частна собственост).