На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с  допълване на раздел III „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем и продажба”, подраздел II, буква “Б” „Имоти, които Община Ивайловград има намерение да продаде” от приетата „Програма за управление и разпореждане и с имоти общинска собственост в община Ивайловград през 2019 г.” като добавя общински имоти за продажба:

-УПИ XI-74 с площ 1242 кв. м. от кв. 24 по ПУП на с. Ламбух, одобрен с Решение №123/05.10.2017 г., актуван с АЧОС №2789/29.05.2019 г. за поправка на АЧОС №2781/06.02.2019 г., вписан в Служба по вписвания – Ивайловград с вх. рег. №175/31.05.2019 г., акт №106, том I, имотна партида 12985;

-УПИ XII-74 с площ 1217 от кв. 24 по ПУП на с. Ламбух, одобрен с Решение №123/05.10.2017 г., актуван с АЧОС №2788/28.05.2019 г. за поправка на АЧОС №2782/06.02.2019 г., вписан в Служба по вписвания – Ивайловград с вх. рег. №174/31.05.2019 г., акт №105, том I, имотна партида 12984;.

-УПИ III-75 с площ 870 от кв. 20 по ПУП на с. Ламбух, одобрен с Решение №123/05.10.2017 г., актуван с АЧОС №2787/28.05.2019 г. за поправка на АЧОС №2783/18.02.2019 г., вписан в Служба по вписвания – Ивайловград с вх. рег. №176/31.05.2019 г., акт №107, том I, имотна партида 11838;