На основание чл. 8, ал. 10 от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Н ПУРОИ настоящето съобщение се публикува във връзка с  допълване на раздел III „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем и продажба”, подраздел II, буква “Б” „Имоти, които Община Ивайловград има намерение да продаде” от приетата „Програма за управление и разпореждане и с имоти общинска собственост в община Ивайловград през 2019 г.” като добавя общински имоти за продажба:

  • Едноетажна паянтова сграда със застроена площ 31.40 кв. м. при отстъпено право на строеж в УПИ II от кв. 13 по ПУП на с. Планинец
  1. Едноетажна сграда тоалетни със застроена площ 8.10 кв. м. при отстъпено право на строеж в УПИ II от кв. 13 по ПУП на с . Планинец

 

Сградите са актувани с АЧОС №2786/29.03.2019 г., вписан в служба по вписвания с вх. рег. №116/02.04.2019 г., акт №67, том I, дв. вх. рег. №116, имотна партида 13133, 13134.